[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
.::เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพ ประชาชนคนชุมพวงสุขภาพดี::.
Calendar
ประวัติความเป็นมา
ผลงานเด่นของโรงพยาบาล
หมายเลขติดต่อภานใน-นอก
รายงานข้อมูลบุคลากร สอ.
ค่านิยมของ รพ. (Core Value )
ตารางการให้บริการ รพ.ชุมพวง
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน


 
 

Untitled Document

ประวัติความเป็นมา
........... แต่เดิมการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตอำเภอชุมพวงเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย  อาศัยหมอชาวบ้านรักษา   กันเอง  จนในปี  2498  จึงได้มีการสร้างสุขศาลาขึ้นที่บ้านขนาก  โดยมีหมออนามัย 1 คน และนางผดุงครรภ์ 1  คน  ปฏิบัติงานประจำให้บริการประชาชน  แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อราชการ ดังนั้น   ในปี  2506  จึงได้มีการจัดตั้งสุขศาลาขึ้นใหม่ที่หลังที่ว่าการอำเภอชุมพวง  และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัยชั้น 1    ในเวลาต่อมา  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ  ปี 2521 และ ปี 2522    จำนวน 9,684,000   ให้จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 30 เตียง  ขึ้นในอำเภอชุมพวง  ซึ่งได้เลือกเอาบริเวณป่าสงวน ที่เสื่อมโทรมเนื้อที่ 101  ไร่  1 งาน  เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลชุมพวงในปัจจุบัน  และได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชน  เมื่อ วันที่  15 เมษายน  2524ภายหลังจากการเริ่มเปิดให้บริการ  ประชาชนเกิดความเลื่อมใส  ศรัทธาในการให้บริการของโรงพยาบาลมาก  จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  500,000  บาท  และในวันที่  27  สิงหาคม  2526  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ได้มาเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลชุมพวงอย่างเป็นทางการ
          ปี 2535
  ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยใน 1  หลัง  และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  60  เตียง ในเดือน ธันวาคม  2536 กุมภาพันธ์ 2537 ได้ทำวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาตและผู้ป่วยนอก   โดยมี     เจ้าอาวาส นพดล  ธัมรโตวัดโสนันทาราม  ต.โนนอุดม  (ปัจจุบันอยู่ในเขตกิ่งอำเภอเมืองยาง) บริจาคทรัพย์ส่วนตัว รวมกับการทอดผ้าป่าการบริจาคก่อสร้าง  ของประชาชนจนแล้วเสร็จ
          ปี  2548  ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารอเนกประสงค์  จากงบลงทุนในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)   เพื่อให้บริการด้านกายภาพบำบัด , แพทย์แผนไทย และบริการการออกกำลังกายแก่บุคลากรในโรงพยาบาล และบุคคลภายนอก
          ปี  2548  ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Hospital  Accreditation)
@@@. ปี  2550   ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ให้เป็น โรงพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Health  Promoting  Hospital)
ที่ตั้งโรงพยาบาลชุมพวง
   ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 15 บ้านโคกเจริญ  ตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ 101 ไร่ 1 งาน  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครราชสีมา  มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมพวง  ประมาณ  1  กิโลเมตร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง
                1. นายแพทย์สมชัย                             ศิริกนกวิไล                        เมษายน  2524 – 2527
                2. นายแพทย์สมชัย                             วิโรจน์แสงอรุณ                   2527 – 2530
                3. แพทย์หญิงบุษกร                           "อนุชาติวรกุล                       2530 – กันยายน  2536
                4. นายแพทย์สมเกียรติ                       ""สอดโคกสูง                          ตุลาคม 2536-กรกฎาคม 2537
                5. นายแพทย์เชาว์                               ชนกโอวาท                       สิงหาคม 2537-กันยายน 2541
                6. นายแพทย์วชิระ                              "บถพิบูลย์                           ตุลาคม 2541 - พฤษภาคม 60

                7.นายแพทย์อิทธิพล                             อุดตมะปัญญา                    พฤษภาคม 60  -   ปัจจุบัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 

 

 

 

 

 








Home       News        E-office